Pilates Bois Franc his proud to unveil their new logo today.

Thank you to the design team

logo-pilates-bois-franc